Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайтa www.svatbatv.bg във връзка с използването на платформа с услуги и ресурси за сватби, достъпна в уебсайта

Общи условия за използване на уебсайт

www.svatbatv.bg

 

Добре дошли в нашия уебсайт www.svatbatv.bg!

Svatbatv.bg e платформа за сватбени услуги и полезни ресурси, която ще Ви помогне да планирате и превърнете  Вашата сватба в незабравимо, вълнуващо събитие.

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайтa www.svatbatv.bg във връзка с използването на платформа с услуги и ресурси за сватби, достъпна в уебсайта.

 

С достъпа, разглеждането и използването на уебсайта и услугите, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, Вие не трябва да използвате уебсайта и услугите.

 

Дефиниции

 

“Общи условия”, “ОУ” – условията, които регламентират използването на Уебсайта неговите Услуги и ресурси, както и мобилните версии.

 

“Уебсайт”, “Сайт”– обособено пространство в Интернет с уеб адрес  (URL) www.svatbatv.bg , както и мобилни и други свързани софтуерни приложения.

 

„Платформа“ - инфраструктура за свързване на доставчици с потребители в Интернет, достъпна в уебсайт с URL www.svatbatv.bg.

 

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което притежава, управлява и поддържа Уебсайта и Платформата – „Уединг медия груп“ ЕООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206128852, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Голаш“ № 7, ет 2, ап. 3.

 

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда, съдържанието и използва или предлага услуги в Платформата. За Потребители се считат и нерегистрираните посетители.

 

“Потребителски профил” – съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите в Уебсайта.

 

Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, които са предоставени от Администратора чрез уебсайта www.svatbatv.bg и които са достъпни за Потребителите.

 

„Фирма“, „Доставчик“ – регистриран в Сайта доставчик на сватбени или свързани с тях услуги.

 

“Потребителско съдържание” – текстово и визуално съдържание, създадено или публикувано от Потребител в Уебсайта, включително текстове, описания, снимки, изображения, видеоклипове, коментари, теми, информация, мнения, публикации и други.

 

I. Приемане, валидност и действие на Общите условия

 

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Потребителите и Администратора със задължителна обвързваща сила за страните. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки, както и всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

 

2. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и съдържание на трети страни, доколкото същите не са изрично уредени в настоящите ОУ.

 

3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.

 

4. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да има непълноти или неточности в някои текстове на Сайта, дължащи се на случайна или техническа грешка.

 

5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

 

II. Обща характеристика на услугите

7. Администаторът на уебсайта  www.svatbatv.bg предоставя на потребителите достъп до платформа с разнообразни продукти и услуги за планиране и провеждане на сватби, талони за отстъпки, промоции и пакети за услуги и продукти, информация, съвети и идеи за организацията на сватбени тържества и друго полезно съдържание и ресурси, свързани със сватби (фотогалерии, новини, видео клипове, подкасти, ревюта и други), рекламни услуги за фирми , както и възможност на Потребителите да публикуват собствено съдържание при условията на настоящите ОУ.  Доставчиците на сватбени и свързани с тях продукти и услуги в Платформата носят пълна отговорност за достоверността на информацията и за качеството на предлаганите от тях продукти и услуги и за спазването на правата на потребителите, съгласно приложимото законодателство.

8. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите в Платформата такива, каквито са обявени, съгласно условията и параметрите, посочени в Сайта. Услугите и ресурсите в Платформата се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за изборa си на определена Услуга, както и за съответствието й с очакванията му за качеството и други съществени характеристики на Услугата.

III. Потребители. Регистрация. Права и задължения

9. Нашите Услуги са достъпни за физически лица с навършени 18 години („Младоженци“) и за юридически лица („Фирми“), които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство, всички общо наричани „Потребители“.

10. Използването на Услугите в www.svatbatv.bg  изисква създаването на Потребителски профил чрез попълване на задължителните полета в съответната форма за регистрация в категория „Младоженци“ или в категория „Фирма“. Потребителят е единствено отговорен за точността, актуалността и верността на посочените при регистрацията данни, както и за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския му профил в Уебсайта. Успешната регистрация е свързана с приемане на настоящите ОУ и Политиката за лични данни и бисквитки на Администратора. Натискането на бутона за съгласие е електронно изявление за съгласие, с което потребителят декларира че е запознат, разбира Общите условия и ги приема безусловно и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на  потребителския му профил в уебсайта.

 

11. Потребителите имат право:

а) да използват законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

б) да създадат свой Потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да правят последващи промени в него;

в) да прекратят по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да искат заличаване /изтриване/ на профила:

г) да оттеглят своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация и оферти от Администратора и негови партньори по всяко време

д) да предявят рекламация на услуга, когато тя не съответства на договора, пред търговеца - доставчик на услугата или упълномощено от него лице. Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на услугата, която съществува при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора.

 

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

 

11.1. Потребители „Младоженци“

 

Със създаване на потребителски профил в категорията „Младоженци“, Потребителят има право да получи достъп до всички услуги, ресурси и съдържание в Платформата, включително:

а) достъп до всички инструмента за планиране на сватбата: Задачи, Бюджет, Списък на гостите, Организация на масите, Любими, Сватбен сайт;

б) да използва предоставени от фирмите талони за отстъпки при условията, предвидени от фирмите;

в) да публикува отзиви в профила на фирми, чиито продукти/услуги са били ползвани;

г) да прави коментари в коментарните секции ;

д) да участва в страница “Младоженци” с възможност да публикуват статия със снимки, клипове и видеа от тяхната сватба, да споделят идеи и да отправят съвети към бъдещи младоженци.

 

11.2. Потребители „Фирми

 

Фирма, доставчик на сватбени и свързани със сватби услуги и продукти има право да създаде потребителски профил в категория „Фирми“. След одобрение от Администратора и успешно създаване на профил, Потребителят има право:

а) да избере подходящ план за своето участие в Платформата, както и да променя избран рекламен план с друг по свое усмотрение;

б) да получи достъп до панел за администриране на профила и публикациите на снимки, статии, видеа, трейлъри и клипове в зависимост от избрания рекламен план;

в) да прави коментари в коментарните секции ;

г) да изпраща професионални препоръки в профилите на други регистрирани фирми;

 

12. Потребителите са длъжни да използват предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ.

 

12.1. Общи задължения на всички потребители

 

а) Да осъществяват достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта;

б) Да не използват, възпроизвеждат, копират и разпространяват, в цялост или отделни части от Уебсайта и/или публикуваното в него Съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални) извън изрично посочените в ОУ;

в) Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на потребителите: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от защитата и въведените технически мерки за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, хакерски атаки и други деструктивни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването на Сайта и Услугите в цялост или на части,  кражба и загуба на данни;

г) Да не публикуват в своите профили или в коментари към дадено Съдържание в Сайта, или по друг начин да предоставят достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което е забранено съгласно действащите закони и раздел VIII oт настоящите ОУ или което е невярно или подвеждащо или по друг начин и/или нарушава права на Администратора, на Потребителите и/или на други трети лица;

д) Да не използват търговската марка на Администратора или на трети лица без надлежното разрешение по закон, както и да не нарушават други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица. 

е) Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите и функционалностите на Платформата, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други Потребители и е единствено отговорен за причинените от тези действия вреди в пълен размер; Забранено е публикуването, разпространението и/или пропагандата на съдържание, което е в разрез с християнските и общочовешки ценности. Всякакво подобно съдържание ще бъде премахвано от платформата и профилът на потребителя ще бъде блокиран.

ж) Потребителят гарантира, че притежава всички авторски и други права на интелектуална собственост върху всяко произведение, което публикува в Платформата или че има право (разрешение) от правоносителя (автор или лице или организация, което притежава авторските и/или права на ИС) за разпространението на това произведение. Потребителят е единствено отговорен за всички вреди, причинени в резултат на нарушени авторски права върху произведение, което е публикувал.

 

12.2. Допълнителни задължения за потребители-Фирми

 

а) декларират и гарантират, че притежават правомощия да обвържат  посочената фирма с настоящите ОУ и задълженията, произтичащи от регистрацията и участието в Платформата Svatbatv.bg;

б) нямат право да прехвърлят своя профил и/или рекламни планове и други права и задължения в Платформата на други фирми;

в) да изпълняват своите ангажименти и задължения към потребители-младоженци с дължимата грижа и с високо професионално качество на техните услуги/продукти;

г) да поддържат актуални данни за фирмата и при промени в статуса на фирмата (сливане, ликвидация, несъстоятелност или друг) да информират Администратора незабавно, не по-късно от 3 дни от датата на възникване на промяната;

д) да притежават валиден, актуален лиценз ако една или повече от техните услуги изискват лиценз съгласно действащото законодателство, както и да уведомят Администратора при загубата на задължителен лиценз за съответната дейност;

е) при пълно неизпълнение или при непълно, неточно или забавено изпълнение на задължение към младоженци за услуга, която е осъществена чрез посредничеството на Платформата, Потребителят носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени от неизпълнението;

ж) при доставка на продукт и/или услуга за потребители-Младоженци, фирмата е единствено отговорна за изпълнението на всички свои задължения във връзка с изпълнението на договора и Закона за защита на потребителите и други приложими норми на действащото законодателство, включително но не само относно задължителни законови гаранции, рекламации, право на отказ от договора и други;

з) ако на Администратора е наложена глоба от контролен орган във връзка с действия, бездействие или услуги/продукти  на Потребителя или към Администратора е предявен иск за вреди от други потребители или от трети страни за нарушения във връзка с действия или бездействие на Потребителя, последният е длъжен да обезщети Администратора за всички причинени вреди в пълен размер;

з) да заплащат в срок всички дължими суми  към Администратора.

 

IV. Отговорност. Права на Администратора

13. Администраторът предоставя на потребителите услугите в Платформата в съответствие с описаните характеристики и с необходимото качество.

13.1. Администраторът има право:

 

а) по всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява или ограничава обхвата на Услугите;

б) да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност и други писмени условия, неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;

в) временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

г) да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за поверителност и бисквитки;

д) да блокира профили на фирми с неплатени рекламни планове или при неизпълнение на което и да е от допълнителните задължения на потребители-Фирми;

 

13.2. Администраторът не носи отговорност за:

 

a) качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи свързани и  други  услуги, достъпни през Уебсайта;

б) качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра/електронното устройство на Потребителя; 

в) вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта; 

г) загуби на Потребителя от пропуснати ползи;

д) Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на регистрирани фирми в Платформата или трети лица и страни във връзка с  техни услуги/продукти, предлагани чрез Платформата нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната Услуга/Продукт;

е) разплащания във връзка с услуги и сделки между потребители младоженци и фирми, осъществени с посредничеството на Платформата.

 

IV. Плащания

 

14. Услуги/продукти на Администратора се заплащат от потребителите по банков път. Заплащането за избор на рекламен план, както и за всички допълнително поръчани от фирмите рекламни услуги, се извършва по банков път срещу издадена фактура. Администраторът си запазва правото да предвиди и друг начин на плащане, посочен в Сайта.

 

15. Услугите и/или продуктите на фирмите, регистрирани в Платформата се заплащат по начин и условия, определени от съответния доставчик. Потребителите следва да се запознаят с тези условия преди да се обвържат с покупка на избран продукт или услуга. Администраторът няма отношение към цените и условията за плащане на регистрираните фирми и доставчици.  През Платформата не се извършват директни продажби на продукти и/или услуги на регистрираните фирми.

Svatbatv.bg не е електронен магазин, нито маркетплейс, не приема и не  обработва плащания, нито приема и обработва поръчки за покупка на услуги/продукти на регистрираните фирми  а е само и единствено посредник между клиенти и доставчици на услуги и продукти, представени в Платформата.

 

 16. За покупка на услуга или продукт на регистрирана фирма в Платформата, както и за използване на талон с отстъпка, потребителите осъществяват директна връзка с фирмата-доставчик чрез данните за контакт, публикувани в сайта (тел., email).

 

17. Потребителите могат да получават промоционални талони, купони или други промоции или отстъпки („Отстъпки“), които могат да се използват за закупуване на продукти и услуги от нас или от регистрирани фирми. Допълнителни правила и условия могат да се съдържат във всеки купон или отстъпка. Всяко нарушение на правилата и условията ще направи отстъпката на купона невалидна. Ние не носим отговорност за изгубени или откраднати талони. Талоните или отстъпките не могат да се обменят срещу пари в брой.

 

V. Отказ от сключен договор.

 

18. Съгласно чл. 57 от ЗЗП, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

Т.1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

Т.3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Т.4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

Т.5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Т.6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Т.7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

Т.9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

Т.12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

Т.13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

 

VI. Защита на личните данни

 

19. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта и Услугите съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за поверителност и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук

 

20. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

21. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.  

 

VII. Интелектуална собственост

22. Интерфейсът, съдържанието и оформлението на www.Svatbatv.bg, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текстове, включително литературно съдържание, графики, изображения, потребителски интерфейс, бази данни и софтуер, както и всякакво съчетание от горепосочените обекти на интелектуална собственост, са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на който и да е елемент, обект на интелектуална собственост, на Услугите и Уебсайта може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 

23. Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителите, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификации и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Сайта.

 

24. Уведомления и сигнали относно публикувани произведения в Сайта и/или в публикувано от Потребител/и съдържание, за които се твърди, че нарушават авторски и/или  други права на интелектуална собственост, могат да се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. При констатиране на нарушения и след преценка в разумен срок на основателността на изпратеното уведомление за нарушение авторски и други права на интелектуална собственост, Администраторът премахва докладваното съдържание от Уебсайта.

 

VIII. Забранено съдържание

25. Забранено е публикуването в Сайта, изпращането по имейл или по друг начин предоставянето на достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

а) е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно, клеветническо, опетняващо дискредитиращо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер или съдържа нецензурни, обидни, вулгарни, клеветнически, расови, сексуални, дискриминационни, принудителни или подбуждащи към актове на насилие и терор или други думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации;

б) е порнографско, което публично показва неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал (например съдържание,  изобразяващо реално или симулирано блудствено действие, садизъм, мазохизъм, графично насилие, престъпна дейност и други);

в) e расистко или дискриминационно;

г) представя материали и/или снимки, с които публично се експлоатират лица на възраст под 18 години по сексуален или насилствен начин или които изискват лична информация от лица под 18 години;

д) е невярно или подвеждащо, включително неавтентичен снимков материал;

е) нарушава права на интелектуална собственост на Администратора, на Потребителите и/или на други трети лица;

ж) съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

з) съдържа лога, линкове, реклама или идентификатори на други сайтове, конкурентни на Уебсайта;

и) съдържа вируси или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

й) рекламира продажбата на незаконни стоки.

 

IX. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

26. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите (КЗП) с адрес: 1000 гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5; телефон за потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

 

27. При спор относно задължения във връзка с използване на Уебсайта и Услугите съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на КЗП на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

X. Приложимо право

28. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и Услугите, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на Уебсайта!

В сила: 20.01.2023г.

Уединг медия груп“ ЕООД 2023 ©

 

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (5)
Шаферски рокли (4)
Официални рокли (5)
Булчински аксесоари (6)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (2)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (5)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (6)
Сватбени агенции (12)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (4)
Сватбена украса (13)
Булчински букети (5)
Сватбен грим и прическа (1)
Водещ на изнесен ритуал (7)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (8)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (1)
Сватбени аксесоари (7)
Ритуални чаши (7)
Ритуални свещи (6)
Погачи за сватба (2)
Подаръчета за гости (9)
Сватбен кетъринг (4)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (5)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (6)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (12)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.