СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ

Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ
 • Покайте се, защото се приближи царството небесно.
 • „не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста“.
 • „няма да изкусиш Господа, Бога твоего“.
 • всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.

Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: „Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш“.

 

 • Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

 

 • Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена?
 • Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
 • Слушали сте, че бе казано на древните: „не убивай; а който убие, виновен е пред съда“.

Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда.

 • Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“.

Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

 • Слушали сте още, че бе казано на древните: „клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си“.

Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;

ни в земята, защото е подножие на нозете Му;

 • Слушали сте, че бе казано: „око за око, и зъб за зъб“.

Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.

 

 • Слушали сте, че бе казано: „обичай ближния си, и мрази врага си“.

Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,

за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.

Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

 

 • Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.

И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.

А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,

та милостинята ти да бъде скришом.

 

 • А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути;

прочее, не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него.

 • Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец;

ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

 • Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат;

но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат;

защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

 • Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. 
 • И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?

Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.

Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

 

 • Не съдете, за да не бъдете съдени;

защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?

 • Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.
 • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
 • Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък,

и кога поиска риба, да му даде змия?

И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?

Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям;

 

 • Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; 

защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.

Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:

по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?

Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове.

 

 • Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.
 • Друг пък от учениците Му рече: Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.

Но Иисус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

 • Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: „милост искам, а не жертва“. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
 • А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща!

 

 • Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.

Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват

 • И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият;

и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.

 • И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.

 

 • Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;

вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;

защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

 • И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?

Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят.

 • Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.

 

 • Над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите;

защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря“.

Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.

 

 • Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:

„тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;

 • Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека.

Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън?

А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека;

защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули:

това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека.

 

 • Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.
 • Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.
 • Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;
 • Защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.

Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?

Иисус му отговаря: не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.

 • Не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:

„затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът“?

Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.

 

 • Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;

и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.

 • Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;

и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб,

както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.

 • Всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.
 • Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.

 

 • Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?

А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед;

а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;

 • А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя;
 • Но по-големият между вас да ви бъде слуга;

защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.

 

 • Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.

Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;

тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

 

 • И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?

А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;

защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;

а всичко това е начало на болки.

Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.

Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;

много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;

и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;

а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.


 

 • И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.

И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички;

защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.

 

 • Тогава Иисус им каза: всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: „ще поразя пастира, и ще се пръснат овците на стадото“.

Тогава Петър Му отговори и рече: дори и всички да се съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня.

Иисус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.

 • И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.
 • Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта – немощна.
 • И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото.

Тогава Иисус му казва: върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;

 • Около деветия час Иисус извика с висок глас: Или’! Или’! лама’ савахтани’? сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?

 

 • И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,

и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

Сватба TV
  ФИРМИ

Сватбени облекла
Булчински рокли (4)
Шаферски рокли (3)
Официални рокли (4)
Булчински аксесоари (5)
Булчински обувки (3)
Мъжки костюми (2)
Мъжки аксесоари (2)
Мъжки обувки (1)
Малки шаферки и шафери (1)
Основни сватбени услуги
Ресторант за сватба (4)
Сватбена фотография (12)
Сватбено видеозаснемане (11)
Сватбен диджей (5)
Сватбени агенции (11)
Брачни халки и бижута (3)
Покани за сватба (3)
Сватбена украса (12)
Булчински букети (4)
Сватбен грим и прическа (0)
Водещ на изнесен ритуал (6)
Сватбени торти (3)
Сватбен водещ (7)
Други сватбени услуги
Сватбени лимузини (0)
Сватбени аксесоари (6)
Ритуални чаши (6)
Ритуални свещи (5)
Погачи за сватба (1)
Подаръчета за гости (8)
Сватбен кетъринг (5)
Алкохол и напитки (0)
Оборудване под наем (4)
Онлайн магазини (2)
Сватбени ритуали, забавления, атракции
Фолклорни формации (2)
Танцови групи и изпълнители (0)
Музикални групи и изпълнители (1)
Фото будка (3)
Заря и фойерверки (0)
Атракции (2)
Още услуги
Моминско парти (5)
Ергенско парти (4)
Спа релакс разкрасяване (0)
Спортни занимания фитнес йога (0)
Меден месец (2)
Сватбен танц (0)
Детски аниматори (1)
Брачен договор (1)
Семейна астрология (0)
Обредни домове (0)
Църкви и манастири (0)

ПОЛЕЗНО

Планирайте вашата сватба
Промоции
Видеовизитки
Запознайте се
Съвети и идеи
Представяне на продукти и услуги

СЪСТОЯЛИ СЕ СВАТБИ
ТРЕЙЛЪРИ
ПОДКАСТИ
ВИДЕО

Сватбена украса (11)
Първи сватбен танц (3)
Ресторанти за сватба (1)
Подготовка на младоженците (1)
Първа среща (1)
Фолклорни изпълнители и програми (1)
Ритуали (1)
Заря и огнено шоу (3)
Фотографско слайдшоу (1)
Други (2)
Зад кулисите (1)
Смешни (2)
Подготовка церемонии (0)
Булчински рокли (0)
Ресторант ритуали веселие (0)
Мъжка мода (0)
Танцови програми (0)
Церемонии (0)
Ресторант атракции (0)
Поп изпълнители и групи (0)
Сватбени продукти (0)
Любопитно (0)

ПРЕПОРЪЧАНО
Новини
ОЩЕ

КЛИПОВЕ
Любопитно
Хумор
За ума
За сърцето
За душата

Вход за младоженци
Вход за фирми
OK

Ползвайки този сайт, вие се съгласявате с
Общите условия и Политиката за защита на личните данни.